Cikgu Rafi | Kelas Sejarah Belajar Secara Online

FAHAM . MAHIR . SKOR

Term & Condition

Penerimaan Terma
Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat penggunaan,
semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda
bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda
tidak bersetuju dengan mana-mana terma ini, anda dilarang daripada menggunakan atau
mengakses laman web ini.


Kandungan Laman Web
Semua kandungan yang terdapat di laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan
anda sahaja. Kandungan ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami tidak memberikan
sebarang jaminan atau waranti mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan,
atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau ditawarkan di laman web ini untuk
sebarang tujuan tertentu.


Penggunaan Maklumat
Sebarang penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda
sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah tanggungjawab anda untuk
memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman
web ini memenuhi keperluan khusus anda.


Hak Harta Intelek
Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini
termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, penampilan, dan grafik. Pengeluaran


Terma dan Syarat
semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian
daripada terma dan syarat ini.


Pautan ke Laman Web Lain
Dari masa ke masa, laman web ini mungkin juga mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan
ini disediakan untuk kemudahan anda untuk menyediakan maklumat lanjut. Ia tidak menandakan
bahawa kami menyokong laman web tersebut. Kami tidak mempunyai tanggungjawab terhadap
kandungan laman web yang dipautkan.


Perubahan Terma dan Syarat
Kami berhak untuk mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis. Anda harus
menyemak halaman ini secara berkala untuk memastikan anda memahami terma dan syarat yang
terpakai.


Undang-undang yang Mengawal
Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web
ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

Scroll to Top